Активности ЈКП “Нискоградња” за четвртак 28. октобар

ЈКП “Нискоградња” радиће данас на санацији ударних рупа у улици Милоша Б. Јанковића. Припрема за асфалт врши се у месним заједницама Никојевићи, Гостиница, Крчагово, а асфалтирање планирано у Улици Браће Чолић.

Обавештење о службама гробља “Сарића Осоје”

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да на гробљу “Сарића Осоје” поред канцеларија у којима обвезници могу да измире своје обавезе за услуге закупа и одржавања гробља, ту је и продавница погребне опреме, свећа и цвећа. Такође се налази и дежурна служба коју грађани могу добити позивом на бројеве телефона: 064/820-32-07 и 064/820-32-86. За све информације или услуге наши суграђани се могу обратити на број телефона Гробља “Сарића Осоје”:031/564-320

План прања улица за четвртак 28. октобар

По плану је прање улица:

Дневна смена:

Шумадијска, Кнеза Михаила, Курсулина, Хаџи Мелентијева, Милована Глишића, Војвођанска други део, Југ Богданова доњи део, Орловац, Јаворска, Милића Косјеровића део, Соколска, Сремска део, Гаврила Принципа део, Браће Николић део, Цара Душана, Мајке Јевросиме део, Вишеслава Бугариновића и Арсенија Чарнојевића.

Грађани се моле да изместе своја возила ради спречавања оштећења и квалитетније реализације прања улица.

Због асфалтирања затворен саобраћај у Улици Браће Чолић у Севојну

ЈП “Ужице развој” обавештава грађана да данас 28.10.2021. године почињу радови на асфалтирању дела Улице Браће Чолић у Севојну. Радови ће се изводити од раскрснице са Улицом Александра Вучковића у смеру према Бугариновићима. Поменута деоница биће затворена за моторни саобраћај.

Молимо грађане да учествују у саобраћају уз повећан опрез, користе алтернативне правце и поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију.

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу
и имовинско правне послове
VI број 111-32/21
27.10.2021. године
УЖИЦЕ

 

            На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 11.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016),   и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51број 112-7921/2021 од 27.08.2021. године,   Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове,

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

        

I Орган у коме се радно места попуњава:

Град Ужице-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

II Радно  место које се  попуњава:

Нормативно-правни и управно-правни послови,  звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова:

–  за потребе градске управе, свих области које она покрива, припрема нацрте нормативних аката  одлука, правилника, упутства и др. који су неопходни за рад градске управе, а на иницијативу овлашћених предлагача или доносиоца, начелника градске управе или руководиоца одељења, радну верзију доставља свим заинтересованим ради давања предлога, мишљења и сугестија, у сарадњи са ресорним инспекторима, по достављеним примедбама ради нацрт нормативно-правног акта и доставља на даљу процедуру,

– врши послове везане за издавање одређених лиценци у складу са позитивним законским прописима,

– у сарадњи са урбанистом доноси решење по приговору, а затим списе са изјављеном жалбом доставља другостепеном органу, помаже сараднику за припрему изградње да уради решење-одобрење за изградњу, након чега ради као првостепени орган по поднетој жалби, односно води поновни управни поступак уколико се првостепено решење поништи, доставља списе предмета по поднетим захтевима, одлучује о прекиду поступка уколико је то неопходно,

– даје одговоре на жалбе где је другостепени орган Градско веће у сарадњи са комуналним инспектором, односно ЈП “Ужице развој” Ужице, помаже инспекторима, заједно са њиховим руководиоцем у изради одговарајућих решења,

– саставља захтеве за покретање одговарајућих поступака код правосудних органа, доноси закључке,

– ради и друге послове које  одреди начелник Управе и руководилац Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних  наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,  и најмање 3 године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање   Закона о запосленима у аутономним покрајинама и  јединицама локалне самоуправе, Закона о општем управном поступку, Закона о јавној својини, Закона о планирању и изградњи и Закона о промету непокретности-усмена провера.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Град Ужице-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Конкурсна комисија,  са назнаком » За јавни  конкурс за попуњавање радног места  нормативно-правни и управно-правни послови».

V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Услови за рад на радном месту: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописано образовање, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

 потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

– изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту ;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Tрајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене,  разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:  Сходно чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, пробни рад је обавезан за сва лица која  нису заснивала радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу,  и траје  6 месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду,  престаје радни однос.

Сходно чл. 47. Закона  о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно чл. 131. истог закона.

Неблаговремене,  неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  огласној табли Градских управа града Ужица, а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  града Ужица.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

   Градска управа за урбанизам,

    изградњу и имовинско правне послове

    ВД  НАЧЕЛНИК

  Предраг Милутиновић

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV број 111-31/21
27.10.2021. године
УЖИЦЕ

 

            На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 11.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016),   и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51број 112-01-01863/2021 -24 од 08.10.2021. године,  Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,   оглашава

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

 

           

I Орган у коме се радно места попуњава:

Град Ужице-Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

II  Радно  место које се  попуњава:

Администратор мреже и комуникација, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова:

– прати развој информатичких и комуникационих технологија,

– учествује у пројектовању и имплементацији комуникационе инфраструктуре, пројектује локалне рачунарске мреже,

– администрира и обезбеђује функционално стање Метро и локалне мреже,

– управља перформансама система,

– одржава комуникациони софтвер,

– оптимизира параметре рачунарских конфигурација,

– помаже у пројектовању апликативног софтвера, база података, модула и речника података са аспекта заштите на комуникационој инфраструктури и медијима,

– дефинише упутства за коришћење мреже,

– повезује платформе оперативних система,

– унапређује професионално знање и обучава кориснике.

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких или економских наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и најмање 3 године радног искуства у струци.

У изборном поступку вршиће се провера знања из рачунарских мрежа и оперативних систем-писмена провера, и познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и  јединицама локалне самоуправе-усмена провера.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Град Ужице-Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Конкурсна комисија, са назнаком » За јавни  конкурс за попуњавање радног места администратор мреже и комуникација».

V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Услови за рад на радном месту: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописано образовање, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

 потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

– изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту ;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– доказ о знању енглеског језика ( оригинал или оверена фотокопија сертификата, потврда);

– доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Tрајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене,  разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:  Сходно чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, пробни рад је обавезан за сва лица која  нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу,  и траје  6 месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду,  престаје радни однос.

Сходно чл. 47. Закона  о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно чл. 131. истог закона.

Неблаговремене,  неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  огласној табли Градских управа града Ужица, а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  града Ужица.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности

 НАЧЕЛНИК

Милан Станимировић

Извођење радова на изградњи пешачке стазе на Доварју – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

VIII Број: 404-241/21

Датум: 27.10.2021. године

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број VIII 404-241/21 од 26.102021. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о  извођењу радова на изградњи пешачке стазе на Доварју, у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку радова чија је процењена врадност мања од 3.000.000 динара.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.

Назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови урбанистичког уређења – 45211360

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку број VIII 404-241/21 Извођење радова на изградњи пешаче стазе на Доварју – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 03.11.2021. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 03.11.2021. године у 12:00 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали. 

Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на сајту наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Марија Раденковић, marija.radenkovic@uzice.rs

 

 

 

 

Радови вредни више од 50 милиона динара

Повољне временске прилике иду на руку извођачима, па се радови изводе на свим отвореним градилиштима. У питању су пројекти чија реализација је омогућена уз подршку неколико министарстава.

У Великом парку ради се на изградњи Скејт парка. Инвестиција вредна 4,5 милиона динара, од чега су три милиона динара средства Министарства омладине и спорта, а 1,5 милиона обезбедио је град.

Пешачка стаза Крчагово – Царина повезаће ове две месне заједнице и за ту намену из буџета града опредељено је 6 милиона динара.

У току су радови на партерном уређењу и изградњи спортског терена у Студентском центру Крчагово. Са 7 милиона динара радове финансира Министарство просвете науке и технолошког развоја, док је учешће града у реализацији овог пројекта 6 милиона динара.

На Тари се гради ново дечије игралиште захваљујући средствима Министарства заштите животне средине у износу од 7, 6 милиона и града у износу од 3,2 милиона динара.

У овом тренутку највећа инвестиција је реконструкција дечијег базена на Градској плажи, где је град определио 20 милиона динара за радове прве фазе.

Како поручују извођачи радови на овим градилиштима биће завршени до краја грађевинске сезоне.