Јавна набавка мале вредности – Услуге фиксне телефоније

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV број 404-105/20
Датум: 30.04.2020.

 

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV Број 404-105/20 од 30.04.2020. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет јавне набавке: Услуге фиксне телефоније.
 4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама

6.Назив и ознака из општег речника набавке:  64211000 – Телефонске услуге и услуге преноса података

7.Критеријум за доделу уговора је : Економски најповољнија понуда.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www. uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Услуге фиксне телефоније (услуге): IV Број 404-105/20– НЕ ОТВАРАТИ.»

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 11.05.2020. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда 05.2020. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,

Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

Уз реконструкцију Малог парка радиће се и дечије игралиште на Мегдану

Град Ужице је од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу проглашен за локалну самоуправу са најбољом праксом у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе (пројекат УДРУЖИМО СЕ у оквиру програма „Реформа пореза на имовину“ и РЕЛОФ-а, које финансира швајцарска Влада) и добио је годишњу награду вредну 2,6 милиона динара. Поред средстава из Буџетског фонда Министарства, а у циљу оснаживања подршке развоју и примени принципа добре управе, односно спровођења Ужичког програма локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ, Град Ужице је награђен и додатним финансијским средствима у износу од 960.000 динара, која додељује Стална конференција градова и општина из буџета програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић навео је да ће ова средства бити утрошена за реализацију једног од три пројекта: реконструкцију Малог парка, изградњу дечијег игралишта на Мегдану или за реконструкцију терена за мали фудбал на Градској плажи.

“Ужичани су у протекле три недеље могли да гласају за реализацију једног од ова три пројекта и практично ових 3 560 000 динара ће бити утрошена за реализацију једног од њих.”

“Уз чињеницу да велики број грађана жели да учествује у расподели средстава из буџета, веома нас је обрадовало то да су два пројекта изједначена: реконструкција Малог парка која је вредна око 15 милиона динара и изградња дечијег игралишта на Мегдану, вредна око 4 милиона. Како имамо два пројекта која имају подједнаку подршку грађана, одлучили смо, и нашли начина да финансирамо, оба ова пројекта, без обзира који од њих на крају данашњег дана добије највише гласова.

Део Малог парка око еснафске чесме који ће бити реконструисан

На овај начин смо показали да поштујемо учешће и заинтересованост грађана да заједнички расподелимо део буџета Града, али смо желели да покажемо и да је награда Министарства за државну управу и локалну самоуправу отишла у праву локалну самоуправу”-  рекао је Петковић захваливши се великом броју Ужичана који су учествовали у електронском гласању, у овом моменту њих нешто више од 3600.

Градоначелник је навео да ће тендери за реализацију ових пројеката бити расписани по истеку ванредног стања.

 

Изглед будућег дечијег игралишта на Мегдану

Градоначелник је рекао и да ће одмах по укидању ванредног стања, биће расписан јавни позив за Ужички програм локалног партнерства-УДРУЖИМО СЕ, где ће Ужичани моћи да аплицирају са својим идејама, својим пројектима уређења јавних површина у њиховом окружењу за шта од Града могу добити средства за суфинансирање.

“На овај начин је прошле године реализовано 13 пројеката за шта је из буџета Града издвојено 5 милиона динара. Захваљујући успешно спроведеном програму прошле године сада смо у позицији да дуплирамо средства из буџета па је ове године 10 милиона динара одвојено у те сврхе. На десет милиона које издваја Град Ужице у свом буџету добили смо и додатних 3 милиона за овај програм од швајцарске Владе као локална самоуправа која успешно спроводи реформу пореског система.

Новина је да ће ове године сваки појединачни пројекат моћи да буде суфинансиран са максимално 1 000 000 динара од стране Града, што је дупло више него претходне”, наводи Петковић.

Партерно уређење око зграде будућег Start up центра

У току су радови на партерном уређењу око зграде бившег командно-наставног центра при касарни у Крчагову, зграде која ће бити у функцији развоја високог школства и бизниса уз Start up центар који ће бити на овом месту.

Према речима градоначелника Ужица Тихомира Петковића, радови на будућем Start up центру биће завршени до краја маја:

“Већ имамо заинересоване озбиљне компаније са младим људима који се баве бизнисом везаним за информационе технологије, и очекујемо да у овом делу града убрзо имамо више десетина младих Ужичана који раде за добру плату.”

Укупна вредност радова на реконструкцији командно-наставног центра је око 100 милиона динара и, како наводи градоначелник, већи део тих радова суфинансиран је од стране Министарства за привреду и Министарства за иновације.

Завршетак радова на партерном уређењу вредних око 5 милиона динара, које изводи ЈКП Нискградња, очекује се почетком наредне недеље.

 

Од понедељка 4. маја поново саобраћа градски превоз

Корисници јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица ће oд понедељка 04. маја моћи да користе ову врсту превоза. Према речима директора Јавног предузећа Ужице развој Николе Максимовића, Град Ужице је поступио по препоруци Владе Републике Србије и одлучено је да се активирају све линије у систему јавног градског и приградског транспорта путника у режиму саобраћаја: ”летњи режим – школски распуст”.

Рад јавног градског и приградског превоза путника ће се организовати фазно, у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно на тај начин што ће се услуге јавног градског и приградског превоза пружати према следећим приоритетима:

 • прва фаза: запослена лица,
 • друга фаза: студенти и ђаци,
 • тpeћa фаза: незапослени, туристи, остала лица (укључујући и пензионере млађе од 65 година),
 • четврта фаза: лица старија од 65 година.

Максимовић наводи да ће возачи јавног превоза обавезно носити личну заштитну опрему, маску и рукавице, док управљају возилом, и додаје да ће и остала службена лица која се налазе у возилу попут редара, кондукгера и контролора исто тако имати обавезу да носе заштитну опрему, маску и рукавице, по могућности и заштитне визире.

“Сви корисници превоза биће у обавези да носе маске и рукавице, као и да прате смернице које буду назначене на и у аутобусима.”

Директор Ужице превоза Драган Марјановић наводи да ће возачка кабина бити одвојена провидном фолијом од путничког дела возила, те да услуге јавног превоза могу користити само лица која носе личну заштитну опрему – маску и рукавице, тј. нeће бити дозвљен улаз путницима који на правилан начин не користе заштитну маску и рукавице.

“Улазак путника у возило је мoryћ само на једним вратима, с тим што ће возило бити видљиво обележено са спољашње и унутрашње стране на којим вратима је улаз, а на којим излаз путника из возила. Исто тако, у унутрашњости возила ће бити јасно обележен правац кретања путника од улаза ка излазу.”

Седишта ће бити видљиво обележена са успостављеним размаком који омогућава одговарајућу физичку дистанцу између путника. Места за стајање у возилу ће бити видљиво обележена на тај начин да се поштује одговарајуhа физичка дистанца, у складу са могућностима, односно расположивим капацитетима возила јавног градског и приградског превоза.

Сва возила ће бити дезинфикована, пре првог поласка или након повратка у аутобазу по завршетку рада, а по могућству возило ће се дезинфиковати и у току радног дана.

Настављена реконструкција Влајковог трга

Настављени су радови на реконструкцији Влајковог трга и дела тротоара уз трг у Улици Димитрија Туцовића. Радови су, према речима стручног надзора из Градске управе за инфраструктуру и развој Наташе Миловић Стефановић, подељени у три фазе ради лакшег извођења. Прве две фазе су успешно споведене, а после краћег застоја због увођења ванредног стања, радници су од недавно поново на градилишту.

“У овој фази радова било је неопходно уклонити неколико пањева и три стабла, којa ће бити замењени новим дрворедом. Тај дрворед чиниће двогодишња стабла кугласте каталпе.”

Руски тимови врше додатну дезинфекцију града

Двадесет чланова руске хуманитарне делегације заједно са представницима Војске Србије стигли су у Ужице. Они ће наредних дана обавити додатну дезинфекцију здравствених установа, као и дела јавних површина у граду.

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић захвалио се руској хуманитарној делегацији на чијем је челу генерал-мајор Михаил Чернишов, као и представницима Војске Србије који су, како наводи градоначелник, “заједно на једном врло важном задатку за сигурност и здравље града Ужица, и пре свега здравствених радника нашег Здравственог центра”.

“Ужице је за сада задовољно ситуацијом, пре свега у Здравственом центру где наши ужички јунаци, здравствени радници, успевају да одговоре овако тешким изазовима без заразе било кога од лекара или других здравствених радника. За нас је веома важно да овако велики стручњаци, као што су стручњаци из Руске Федерације додатно изврше дезинфекцију, пре свега простора у здравственим установама, али и дела улица града, и оно што је још важније, да посаветују наше здравствене раднике и нас који водимо Град Ужице, како убудуће деловати да бисмо из ове пандемије изашли на најбољи могући начин.”

Градоначелник је навео да је долазак руске делегације још једна потврда блиске сарадње између грађана Ужица и грађана Руске Федерације, сарадње која се гаји више деценија, пре свега кроз братимљење градова Курска и Ужица.

Шеф руске делегације генерал-мајор Чернишов истакао је да су од доласка у Србију радили у здравственим установама у којима је ситуација била тешка, што, како је рекао, није случај у Златиборском округу: “Од нашег доласка радили смо у најтежим здравственим установама, али Златиборски округ није био на овом списку.”

„У овом делу Србије нема великог броја оболелих, није било жаришта епидемије, а један је од ретких округа у коме нема ни једног оболелог здравственог радника од корона вируса, што показује висок ниво спремности Здравственог центра. Успели су да сачувају здравље и животе људи и зато је наша помоћ овде само завршна дезинфекција„ – рекао је генерал мајор Чернишов после састанка са градоначелником Ужица и руководством Здравственог центра.

Јавна набавка – Реконструкција фекалне и кишне канализације ради изградње нових објеката

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-102/20
Датум: 29.04.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-102/20 од 29.04.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Реконструкција фекалне и кишне канализације ради изградње нових објеката
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на канализационој мрежи – 45232410-9.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: реконструкција фекалне и кишне канализације ради изградње нових објеката; обим радова: дефинисан предмером; основна обележја радова: претходни и геодетски, земљани, монтажни, бетонски и армирачки и остали радови; место извођења радова: Град Ужице.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-102/20 Реконструкција фекалне и кишне канализације ради изградње нових објеката – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 08.05.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 08.05.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и сајту наручиоца www.uzice.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

Јавна набавка – Путна инфраструктура у ГО Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-103/20
Датум: 29.04.2020. године

На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-103/20 од 29.04.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Путна инфраструктура у ГО Севојно
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: изградња путне инфраструктуре у ГО Севојно и то: А) Асфалтирање пута од куће Ј.Оташевића према кући К.Савића л=150м, ш=2,5м; Б) Асфалтирање деонице Младово-Ђурићи-Јоксовићи, 300м дужине и 2,5м ширине; обим радова дефинисан предмером радова на путној инфраструктури ГО Севојно; место извођења радова: ГО Севојно.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-103/20 Путна инфраструктура у ГО Севојно- НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 08.05.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 08.05.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs