Почели радови на изградњи кишне канализације у Улици Иве Андрића у Турици

Данас су започети радови на изградњи кишне канализације у Улици Иве Андрића у Месној заједници Турица. Заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић је овим поводом навео да се изградњом кишне канализације у овом делу насеља решава вишегодишњи проблем становника Турице.

“Кренули смо са изградњом кишне канализације у Улици Иве Андрића, упоредо са тим у Улици Душана Поповића комплетно се ради замена азбестних цеви односно поставља се 500 метара нове водоводне мреже. За обе ове инвестиције које се финансирају из буџета Града, издвојено је 16,5 милиона динара.”

“План је да се уради 450м главног вода и 350м прикључних водова. Настојаћемо да у овој години завршимо око 200 м, а радови ће се наставити чим временски услови то дозволе. Циљ ових радова је решавање дугогодишњег проблема кишне и фекалне канализације како би се поправили услови живота у Турици и наравно заштита животне средине у овом крају.” -истакао је Станисављевић.

Након завршетка радова на изградњи кишне канализације Улица Иве Андрића у дужини 1,2 км биће асфалтирана  у пуном профилу са изградњом тротоара са десне стране, а планирано је и асфлатирање улица Душана Поповића и Станоја Главаша.

По речима Николе Максимовића, директора ЈП Ужице развој у току је и припрема пројекта за реконструкцију још неколико улица на територији Месне заједнице Турица.

“Тренутно се завршава пројекат наставка кишне канализације у Улици Иве Андрића до упајања у реку Ђетињу. Идуће године покушаћемо да реализујемо и пројекат кишне канализације у Улици Радничког батаљона.”

“Крајем децембра, након спроведеног тендера имаћемо и изабраног извођача радова за фекални колектор у Турици и надам се почетком пролећа ћемо реализовати и те радове.”-рекао је Максимовић.

Јавна набавка – Набавка и постављање дрвених новогодишњих кућица

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

VIII Број: 404-345/19
Датум: 27.11.2019. године

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII Број 404-345/19 од 27.11.2019 године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: добра.
4. Предмет јавне набавке: Набавка и постављање дрвених новогодишњих кућица.
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама
6.Назив и ознака из општег речника набавке: 03419100-1-производи од дрвне грађе; 34144800-6-мобилне куће
7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка и постављање дрвених новогодишњих кућица (добра): VIII Број 404-345/19 – НЕ ОТВАРАТИ.»
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 05.12.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 05.12.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
14. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

36. седница Скупштине града Ужица: Усвојен трећи овогодишњи ребаланс буџета

Ужице, 26. новембар: Према усвојеном ребалансу градски буџет сада износи 3,127 милијарде динара или 285 милиона више од оног основног из децембра прошле године. Трећи ребалансом буџет је увећан за 42 милиона динара и тај новац биће употребљен у инвестиције у области инфраструктуре и чишћење и уређење града. У складу са динамиком извршења позиција и радова, извршене су и прерасподеле између постојећих буџетских апропријација. На овој седници прихваћен је и извештај о деветомесечном извршењу буџета и о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа.

Усвојени су годишњи програм Предшколске установе, њихов извештај о раду у претходној радној години, као и измене програма пословања Стана, Великог парка и Ужице развоја. Одређена је просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности која се примењује код утврђивања пореза на имовину за наредну годину и усвојене одлуке о градским управама и о неизграђеном грађевинском земљишту на територији града а које се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала и шума како би се код основице за порез на имовину сврстало у пољопривредно, односно шумско земљишта.

Одлучено је да се право својине земљишта и непоректностима на Аеродрому Поникве са града Ужица пренесе на Републику Србију и прихаћени су посебни услови за издавање информације о локацији и локацијским условима на простору Генералног плана Ужица.

Др Данијели Маринковић продужен је мандат в.д. директора Дома здравља и извршена именовања и измене у управним и надзорним одборима, школским одборима и саветима родитеља и за заштиту и унапређење животне средине.

План генералне регулације “Ужице-централни део”- I фаза

Планом генералне регулације “Ужице-централни део”- I фаза разрађује се део територије Града Ужица у површини од око 732 ха.
Обухват Плана је централни део подручја града Ужица и чине га котлина Ужице са падинама Вујића брда, Доварја, Забучја,
Старог Града, Теразија, Поре, дела Буара, затим, Пашиновац, долина Уремовачког и Коштичког потока, Цековина и Бабњевац.
Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана.

Игре без граница на Градском базену

Игре без граница у организацији Канцеларије за младе и Града Ужица биће одржане у петак од 11 часова на Градском базену у Ужицу.

Заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић је навео да је у плану да се у наредном периоду више пажње посвети догађајима везаним за младе.

“Циљ је да се финансијски подржи рад Канцеларије за младе и Омладинског клуба који представља кутак за реализацију идеја младих. Ове игре имају за циљ да се млади што више баве спортом и да се друже, а све то да би се што више њих задржало у овом граду”, навео је Станисављевић.

Марија Маричић координатор Канцеларије за младе је позвала све младе да у што већем броју у петак дођу на Градски базен, како би бодрили своје фаворите.

“Пријаве такмичара су у току. У екипи учествује шест такмичара, по три момка и три девојке, а такмичење се састоји од пет игара. Почетак такмичења је заказан за 11 часова”, рекла је Маричић.

Генерални урбанистички план Града Ужица

Генерални урбанистички план Града Ужица је  донет као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја и
представља основ за доношење планова генералне регулације за цело грађевинско подручје града Ужица.

Планом је разрањен  део територије Града Ужица у површини од око 4486 ха.

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 кV Република Србија (Бајина Башта)-граница Црне Горе -граница Босне и Херцеговине

Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 кV Република Србија (Бајина Башта)-граница Црне Горе -граница Босне и Херцеговине утврђују се основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода на деловима територије града Ужица и општина Бајина Башта, Чајетина, Прибој и Пријепоље.

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У четвртак 28.11.2019. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Центар.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.