Јавна набавка – Пројекат пешачке стазе од базена на Царини до ул.Алексе Шантића – Вујића брдо

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-217/18
31.08.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 60. став1. тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII Број 404-217/18 од 31.08.2018. године,

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет јавне набавке: Израда пројекта пешачке стазе од базена на Царини до улице Алексе Шантића-Вујића брдо

Назив и ознака из општег речника набавке:  услуге техничког пројектовања 71320000-7.

 1. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www. uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: : Израда пројекта пешачке стазе од базена на Царини до улице Алексе Шантића-Вујића брдо (услуге): VIII Број 404-217/18 – НЕ ОТВАРАТИ.»

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 11.09.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 11.09.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт су: Наташа Вукашиновић, natasa.vukasinovic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.

 

Ужице је данас велико градилиште

Реагујући на саопштење Демократске странке, градоначелник Тихомир Петковић одговара да је “Ужице данас велико градилиште где се на сваком кораку ради и гради. То примећују и вреднују грађани Ужица, али не и представници Демократске странке.

Политичка опција која се саопштењем обратила јавности је иза себе оставила пустош у градској каси и дуг од преко 3 милиона евра. У таквој ситуацији сасвим је јасно зашто нису могли да реше основне комуналне проблеме а камоли да се баве улепшавањем Ужица. Данас када је Ужице један од финансијски најстабилнијих градова у Србији са суфицитом од 2.2 милиона евра можемо да се посветимо стварима које ову средину чине лепим и модерним градом.

Неправду учињену према победницима у I светском рату Ужичани данас исправљају и то очигледно смета Демократској странци.

Деценије одсуства било какве интервенције у централним градским зонама се мења кроз реализацију свеобухватног пројекта ревитализације и реконструкције јавних градских површина. За овај велики и дугогодишњи пројекат су ангажоване најбоље архитекте управо да се не би остављао простор нестручним и недобронамерним појединцима да паушално износе ставове.

Ужице ће кроз овај пројекат постати модеран европски град а ставови небитних рециклираних политичара ће већ сутра бити заборављени.”

Градоначелник  Ужица

Тихомир Петковић

План прања улица

План прања улица у дневној смени

Петак

 1. Шумадијска
 2. Кнеза Михаила
 3. Курсулина
 4. Хаџи Мелентијева
 5. Милована Глишића
 6. Војвођанска (други део)
 7. Краља Петра I (Росуље – Ужичке републике)
 8. Југ Богданова (горњи део)

Недеља

 1. Блок Липа
 2. Дечанска
 3. Трг партизана (доњи део)
 4. Хероја Луна (Златиборска – мост код Јавне гараже)
 5. Паркинг код Музеја

План прања улица у ноћној смени

I група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Светог Саве
 4. Краља Петра I (од улице Петра Ћеловића до Слануше)
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића ( од улице Доварје до Алексића моста)

II група

 1. Ужичке републике
 2. Доситејева
 3. Кнеза Лазара (први део)
 4. Страхињића Бана (доњи део)
 5. Омладинска
 6. Момчила Тешића
 7. Липа

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

Од понедељка 03.09. због редовног годишњег чишћења привремено се затвара Градски базен

Јавно предузеће„Велики парк“ обавештава грађане да се због годишњег чишћења, дезинфекције и замене воде  привремено прекида рад Градског базена од 03.09.2018. године до завршетка предметног ремонта ( предвиђени ремонт је око 14 дана ).

План прања улица

План прања улица у дневној смени

I група

 1. Иве Андрића
 2. Устаничка
 3. Златиборска
 4. Четврти пук

II група

 1. Јаворска
 2. Милића Косјеровића (део)
 3. Соколска
 4. Сремска (део)
 5. Гаврила Принципа (део)
 6. Браће Николић (део)
 7. Цара Душана
 8. Вишеслава Бугариновића

План прања улица у ноћној смени

I група

 1. Јована Дучића
 2. Кнегиње Љубице
 3. Југ Богданова (доњи део)
 4. Видовданска
 5. Косовска
 6. Љубе Стојановића
 7. Петра Ћеловића (горњи део)
 8. Марије М. Магазиновић
 9. Краља Петра I (Росуље – Петра Ћеловића)
 10. Арсенија Чарнојевића
 11. Ратарска

II група

 1. Миливоја Марића
 2. Хероја Дејовића
 3. Браће Чолић
 4. Радише Бугариновића
 5. Александра Вучковића
 6. Мајке Јевросиме, део
 7. Ада
 8. Орловац

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

Швајцарска подршка Златиборском и Моравичком округу

Швајцарска канцеларија за сарадњу је у четвртак, 30. августа 08.2018. године, у Свечаној сали Градске куће Ужице одржала конференцију за медије Златиборског и Моравичког округа. Повод обраћања медијима био је представљање програма и пројеката које подржава Влада Швајцарске, а који се спроводе у овим окрузима, како би се јавности овог региона приказали досадашњи резултати, као и будуће активности швајцарске развојне подршке који ће се у овим окрузима спроводити у оквиру нове Стратегије сарадње са Србијом за период 2018-2021. године. Конференција је организована у сарадњи са Градском управом Ужица.

Швајцарскa Конфедерација, као билатерални партнер, присутна је у Републици Србији од 1991. године, најпре кроз хуманитарну, а потом и донаторску подршку. Током протеклих 27 година, Швајцарска и Србија су развиле чврсте односе, а то је документовано и чињеницом да је кроз програме сарадње у Србију инвестирано 350 милиона евра. Нова Стратегија сарадње са Србијом за период од 2018. до 2021. године развијена је у духу партнерства између влада Швајцарске и Србије и осликава снажну посвећеност и подршку економском и друштвеном развоју Србије, кроз јачање институција, партнерство, као и подстицање инклузивног и одрживог раста.

Једно од подручја швајцарске интензивне активности јесте град Ужице и општине у његовом окружењу. У региону Ужица подржава се економско оснаживање жена у руралним срединама, развој формалног и неформалног образовања у приватном сектору, јавно-приватна партнерства у сектору пољопривреде, ефикасније управљање јавним финансијама, унапређење управљања енергијом и повећање енергетске ефикасности, стратешки приступ заштити од елементарних непогода и катастрофа, изградња топлана на биомасу, оснаживање народних посланика у заступању интереса грађана, унапређење интерне ревизије у области локалних јавних финансија. Укупна вредност досадашњих улагања износи 6,6 милиона евра.

Конференцију за медије у Ужицу отворио је Тихомир Петковић, градоначелник Ужица, који је том приликом истакао да је Ужице је међу оним локалним самоуправама које су имале ту срећу да им СДЦ буде партнер и подршка за реализацију низа пројеката у нашем граду. „Тренутно смо као град укључени у реализацију три пројекта које СДЦ финансира. Надамо се да ћемо одговорним партнерским односом и конкретним пројектима и убудуће бити међу градовима и општинама које заслужују подршку СДЦ и Швајцарске“.

Урсула Лојбли, директорка Швајцарске канцеларије за сарадњу рекла је да, иако већ две године долази у Ужице, до сада није имала прилику да детаљније представи актуелне пројекте које Швајцарска подржава у Златиборском и Моравичком округу. Она је истакла да Швајцарска широком пројектном агендом подржава овај регион кроз девет пројеката. „Остајемо посвећени сарадњи у овом региону и у наредне четири године. Имамо веома добру сарадњу са градом Ужицем  и околним општинама, што је добра основа за наш даљи рад. У нашем фокусу су Југозападна и Јужна Србија. Желимо да допринесемо уравнотежености развоја у Србији и зато смо усмерени на следеће три области: управљање, економски развој и запошљавање, као и на одрживу енергију и отпорне градове.“

Директорка Лојбли истакла jе да је Швајцарска усмерена на даље јачање дугогодишње и успешне сарадње и да су, захваљујући партнерству на терену, остварени значајни резултати. Нагласила је да швајцарска подршка подразумева константно прилагођавање активности локалним потребама и приоритетима и унапређење начина рада. Сарадња са регионом усмерена је на запошљавање младих и локални економски развој, како би грађани у Златиборском и Моравичком округу имали бољу перспективу за живот и рад. „Наша сарадња усмерена је на конкретне потребе региона и на основу тога усмеравамо наше активности, чему је посвећен читав тим Швајцарске канцеларије за сарадњу“, рекла је у Ужицу директорка Лојбли.

Дарко Ђуровић, директор Програма развоја приватног сектора у југозападној Србији указао је на јединствену позицију коју Швајцарска има на локалном нивоу, јер доноси иновативност у развоју, флексибилност и добро познавање изазова на које треба одговорити. Он је изјавио да „иницијативе засноване на одрживим стратешком партнерствима и јасна усмереност на резултате су главни основ да се одговори на потребе тржишта. Оваквим приступом смо успели да у претходне четири године стимулишемо креирање нових радних места и додатних прихода у секторима туризма и традиционалних производа. Ове секторе настављамо да развијамо успостављањем иновативних модела управљања туристичким дестинацијама, развој и промоцију туристичких производа и развој формалног и неформалног образовања по мери привреде, као и развој ланаца вредности и продаје традиционалних производа, превасходно малине и меда, кроз локални економски развој и стратешка партнерства.“

Мирослав Рађен, директор Туристичке организације регије Западна Србија истакао је да је заваљујући швајцарској подршци значајно унапређен квалитет туристичке понуде, а посебно кроз развој туристичке сигнализације у сарадњи са Туристичком организацијом Србије, Путевима Србије и Министарством трговине, туризма и телекомуникација, укључивањем традиционалних произвођача на тржиште туризма кроз дегустативне центре, продужетак зимске сезоне и друге активности које су на системски начин допринеле расту сектора туризма.