Део Улице Милоша Обреновића од Кожаре до „Темпа“ привремено се затвара за саобраћај моторних возила

Због извођења радова на асфалтирању, део улице Милоша Обреновића од Кожаре (раскрсница са државним путем I Б бр.23) до „Темпа“ биће затворен за саобраћај моторних возила у суботу 28.07 и понедељак 30.07.2018 године у периоду од 09.00 до 15.00 часова

Предвиђене су следеће измене у саобраћају јавног градског и приградског превоза:

 • све линије које транзитирају наведеном деоницом саобраћаће измењеном трасом од Севојна, магистралом, петља Градина, Бањичком, Радничком и даље Милоша Обреновића поред болнице ка граду. У супротном смеру из града ка Севојну, улицом Милоша Обреновића поред болнице, Радничком, Бањичком, петља „Наменска“ и излаз на магистралу Ада код сервиса („Плутона“)
 • аутобуси на линији Сењак  – Сарића Осоје – Сењак полазиће од болнице.
 • аутобуси на линији Сењак – Мрамор полазе из улице Радничка испред предузећа „Кадињача“
 • аутобуси на линији Сењак – Турица полазе из улице Радничка испред предузећа „Кадињача“

 

Корисницима услуга јавног превоза захваљујемо на разумевању.

Јавни позив за подошење понуда за радове на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-180/18
27.07.2018. године
У ж и ц е

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-180/18 од 27.07.2018. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном посутпку

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Предмет јавне набавке: Радови на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица у циљу рационализације потрошње електричне енергије.

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 45316100-инсталације спољне расвете

 1. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: грађевински радови, електро-монтажни и припремно- завршни радови, обим радова је дефинисан предмером, место извођења: територија града Ужица
 2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 4. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку отворени поступак: радови на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица, у циљу рационализације потрошње електричне енергије; ЈН VIII Број 404-180/18 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 28.08.2018. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 28.08.2018. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4.  Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 5. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Наташа Вукашиновић, natasa.vukasinovic@uzice.rs  

Сви путеви воде у парк – почиње 9. “Парк фест”

У суботу 28. јула од 19 часова почиње „Парк фест“, традиционална ужичка музичка манифестација. Као што је то било и претходних година да за време фестивала у Великом парку наступају нека од водећих имена регионалне музичке сцене и ове године је тако. Централни догађај је свакако концерт Лексингтон бенда једног од најпопуларнијих поп бендова на овим просторима. Пре њиховог наступа публику ће забављати Никола Николић Џони као и ужички бенд “Испитни рок”, а по завршетку концерта наступиће неки од најпознатијих ди-џејева из земље и региона.

 

Програм на овогодишњем деветом по реду “Парк фесту” траје од 19 до 04 сата после поноћи и по речима представника организатора Богдана Ристановића улаз је бесплатан.

“Претходних година нашу манифестацију посећивало је од 3000 до 5000 посетилаца дневно, а надамо се да ће ове године Велики парк бити мали да прими све људе који буду желели да чују наше извођаче”- рекао је Ристановић и додао да је генерални покровитељ овогодишњег фестивала компанија “Први партизан” која је уз Град Ужице највише издвојила за организацију манифестације.

Најављујући “Парк фест” Марија Трмчић Богојевић, чланица Градског већа Града Ужица је истакла да Град Ужице подржава кроз конкурсе омладинских пројеката “Парк фест” годинама уназад, јер је препознао да је ова манифестација доста посећена и добро организована.

О свом првом учешћу на Парк фесту, Никола Николић Џони је рекао да му је веома драго што има прилику да наступи на овој манифетацији и да се нада да ће и наредних година то бити случај.

“На фестивалу ћу промовисати и три нове песме и иако верујем да их је публика већ чула, имаће прилику да се и уживо увере да је то нешто ново на нашем звучном небу”- рекао је Николић и додао да ће суграђани имати прилику да буду хумани и буду великог срца на “Парк фесту” јер ће моћи да својим добровољним прилогом помогну у скупљању новца потребног за рехабилитацију и лечење наше суграђанке Валентине Марковић.

86. седница Градског већа: 215 милиона динара суфицита у буџету Града у првих шест месеци

На 86. седници Градског већа одржаној данас усвојен је извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Ужица за период јануар-јун 2018. године по коме су приходи већи од расхода за око 215 милиона динара. Показатељ да је испланиран реалан буџет што се тиче прихода је и чињеница да је остварено око 47 % од планираних 50 % прихода у првој половини године.

Чланови Градског већа су изгласали и предлог да се Данијели Маринковић продужи мандат вршиоца дужности директора Дома здравља Ужице за још шест месеци.

План прања улица

План прања улица у дневној смени

 1. Шумадијска
 2. Кнеза Михаила
 3. Курсулина
 4. Хаџи Мелентијева
 5. Милована Глишића
 6. Војвођанска (други део)
 7. Краља Петра I (Росуље – Ужичке републике)
 8. Југ Богданова (горњи део)

План прања улица у ноћној смени

Прва група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Светог Саве
 4. Краља Петра I (од улице Петра Ћеловића до Слануше)
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића ( од улице Доварје до Алексића моста)

Друга група

 1. Ужичке републике
 2. Доситејева
 3. Кнеза Лазара (први део)
 4. Страхињића Бана (доњи део)
 5. Омладинска
 6. Момчила Тешића
 7. Липа

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

Вредна донација ужичким ватрогасцима од колега из Словеније

Добровољно ватрогасно друштво Ужице које постоји преко 90 година и које је стуб добровољног ватрогаства у Србији, недавно је од својих колега из Словеније добило значајну донацију у опреми. Ужице и Љутомер су братски градови а сарадња између добровољних ватрогасних друштава ова два града траје дуги низ година.

Добровољно ватрогасно друштво Љутомер, Словенија

Добрововољно ватрогасно друштво из Љутомера је и приликом ранијих посета увек поклањало ужичким колегама опрему а овога пута је то била највећа донација. Наиме реч је о једном мерцедесовом возилу за техничке интервенције, једном комби возилу за превоз опреме као и два чамца са приколицом.

Комби возило марке мерцедес за превоз ватрогасне опреме

Обзиром да је приликом једне од бројних интервенција Ватрогасна јединица Ужице остала без једног техничког возила, ова донација још више добија на значају.

Обележен Дан Градске општине Севојно

Ломљењем славског колача обележен је празник и слава Градске општине Севојно, Сабор Светог архангела Гаврила.

Руководство Градске општине Севојно славу је обележило у присуству, свештенства севојничке цркве, градоначелника Ужица Тихомира Петковића са сараднцима, представника суседних општина, привредника, чланова већа и одборника Градске општине Севојно, као и многобројних пријатеља.

План прања улица

План прања улица у дневној смени

Прва група

 1. Иве Андрића
 2. Устаничка
 3. Златиборска
 4. Четврти пук

Друга група

 1. Ђуре Даничића
 2. Капетановина (део)
 3. Ужичких хероја
 4. Веселина Маринковића
 5. Хиландарска
 6. Сењак

План прања улица у ноћној смени

Прва група

 1. Јована Дучића
 2. Кнегиње Љубице
 3. Југ Богданова (доњи део)
 4. Видовданска
 5. Косовска
 6. Љубе Стојановића
 7. Петра Ћеловића (горњи део)
 8. Марије М. Магазиновић
 9. Краља Петра I (Росуље – Петра Ћеловића)
 10. Арсенија Чарнојевића
 11. Ратарска

Друга група

 1. Јована Стерије Поповића
 2. Јоакима Вујића
 3. Хероја Јерковића
 4. Милоша Обреновића
 5. Норвешких интернираца

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.