Од понедељка 02. јула радови на реконструкцији тротоара у Улици Димитрија Туцовића (од Робне куће Београд до Здрављака)

У понедељак 02. јула почеће радови на реализацији пројекта „Реконструкција тротоара у Улици Димитрија Туцовића у Ужицу“ (од броја 57 до броја 87, односно од Робне куће Београд до Здрављака). Рок за завршетак радова је 75 календарских дана.

Молимо возаче да се понашају у складу са привременом саобраћајном сигнализацијом, а власнике пословних простора и грађане за стрпљење и разумевање.

Јавна набавка – Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-163/18
29.06.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII 404-163/18 од 29.06.2018. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима, Одлуке о признавању квалификације број 07-365/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-120/17 од 06.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-120/17 од 27.07.2017. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-120/17 од 07.02.2018. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза
 2. Врста предмета јавне набавке: радови
 3. Предмет јавне набавке: Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу

    Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови урбанистичког уређења – 45211360-0.

 1. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: партерно уређење на кружној раскрници; демонтажа и рушење, земљани, бетонски браварски, каменорезачки, сувомонтажни, стаклорезачки, фарбарски, разни, електроинсталатерски радови; обим радова је дефинисан предмером радова; место извођења је кружна раскрсница улица Николе Пашића и Омладинска у Ужицу
 2. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 3. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу (радови); ЈН VIII Број 404-163/18 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 10.07.2018. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 10.07.2018. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 15 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6.  Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs, Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs и Ивана Дрчелић ivana.drcelic@uzice.rs.

План прања улица

План прања улица у дневној смени

Петак

 1. Шумадијска
 2. Кнеза Михаила
 3. Курсулина
 4. Хаџи Мелентијева
 5. Милована Глишића
 6. Војвођанска (други део)
 7. Краља Петра I (Росуље – Ужичке републике)
 8. Југ Богданова (горњи део)

Недеља

 1. Блок Липа
 2. Дечанска
 3. Вуколе Дабића
 4. Петра Ћеловића (доњи део)
 5. Трг партизана (доњи део)
 6. Хероја Луна (Златиборска – мост код Јавне гараже)
 7. Паркинг код Музеја

 

План прања улица у ноћној смени

Прва група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Светог Саве
 4. Краља Петра I (од улице Петра Ћеловића до Слануше)
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића ( од улице Доварје до Алексића моста)

Друга група

 1. Ужичке републике
 2. Доситејева
 3. Кнеза Лазара (први део)
 4. Страхињића Бана (доњи део)
 5. Омладинска
 6. Момчила Тешића
 7. Липа

 

84. седница Градског већа: “Бечејпревоз” најповољнији понуђач за закуп перона

Ужице, 28. јун: Градско веће је, на основу извештаја и предлога Комисије за давање у закуп перона и припадајућег пословног простора на Аутобуској станици, одлучило да приступи закључењу уговора о закупу са “Бечејпревозом”. На овај оглас јавила су се три учесника, али је само “Бечејпревоз” испунио све тражене услове огласа. Закупнина коју је понудио “Бечејпревоз” износи 2.025.000 динара и то је месечна цена у коју није урачунат ПДВ.

На овој седници, чланови Већа дали су сагласност да градоначелник може закључити уговор о давању у закуп перона и припадајућег простора на Аутобуској станици са “Бечејпревозом” као најповољнијим понуђачем.

Јавна набавка – МЗ Мокра Гора – путна инфраструктура

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-153/18
28.06.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII 404-153/18 од 28.06.2018. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима, Одлуке о признавању квалификације број 07-362/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-117/17 од 05.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-117/17 од 26.07.2017. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-117/17 од 07.02.2018. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза
 2. Врста предмета јавне набавке: радови
 3. Предмет јавне набавке: МЗ Мокра Гора – путна инфраструктура.

    Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.

 1. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: радови на путној инфраструктури у МЗ Мокра Гора, уградња јаловине 800 м2, ангажовање механизације; обим радова је дефинисан предмером радова; место извођења је МЗ Мокра Гора.
 2. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 3. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: МЗ Мокра Гора – путна инфраструктура (радови); ЈН VIII Број 404-153/18 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 09.07.2018. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 09.07.2018. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.

“Ужице добија споменик херојима Великог рата на стогодишњицу победе”

Подизање споменика 100-годишњици победе у Првом светском рату

на кружном току на улазу у градско језгро Ужица

(образложење градоначелника Тихомира Петковића на 24. седници Скупштине града Ужица)

 

У овој 2018. години навршава се 100 година од завршетка Првог светског рата, највећег оружаног сукоба који је видело човечанство до тога доба, рата из кога је Краљевина Србија изашла као победница али и рата у коме је српски народ поднео највеће жртве, сразмерно броју становника. На Версајској мировној конференцији 1919. године утврђено је да је Краљевина Србија изгубила 1.247.435 становника, односно 28% од укупног броја становника, а 62% мушког становништва старости између 18 и 55 година. Епопеју српске државе, војске и народа од 1914. до 1918. године јединствену у историји ратовања, историчари су с пуним правом назвали „Голгота и васкрс Србије“.

И наш град Ужице али и читав златиборски крај претрпео је велике људске и материјалне губитке. У свакој прилици посебне и на своју руку, Ере су у Велики рат ушле у саставу не ни Прве ни Друге ни Треће армије, већ као окосница Ужичке војске, која је представљала посебну организациону јединицу Војске Краљевине Србије, а Ужице је било седиште IV пешадијског пука „Стефан Немања“ Дринске дивизије. У току Првог светског рата животе је изгубило око 2000 Ужичана, од око 6000 становника, колико је живело у нашем граду у том периоду.

На подручју Централне Србије готово да не постоји већи град који се храбрим прецима изгинулим у ратовима за ослобођење и уједињење нашег народа (1912-1918) није одужио спомеником достојним њихове жртве и подвига и на тај начин овековечио ове тешке и славне тренутке српске прошлости. Најчешће је централни мотив споменика био српски војник са шајкачом или шлемом на глави, као што је то у Врању, Лесковцу, Прокупљу, Зајечару, Алексинцу, Параћину, Јагодини, Смедереву, Пожаревцу, Убу, Лазаревцу, Мионици или Младеновцу. Највеличанственији споменици овога типа подигнути су у Краљеву и на Новом гробљу у Београду. У појединим случајевима подизан је обелиск или крст (као у Неготину, Кладову, Ваљеву или Шапцу) или сложеније споменичке композиције као у Нишу и Крагујевцу. У појединим местима подизани су споменици славним војсковођама, који су на одређени начин својим животом били везани за то место – војводи Живојину Мишићу у Мионици и Ваљеву, војводи Степи Степановићу у Чачку, војводи Петру Бојовићу у Новој Вароши или ђенералу Крсти Смиљанићу на Краљевим водама на Златибору.

Ипак, ако изузмемо спомен плоче на ужичкој цркви Светог Ђорђа са именима изгинулих Ужичана у Великом рату, долазимо до закључка да је наше Ужице, ако не једини, а оно један од ретких градова који није подигао споменик борби, страдању и победи Србије у Првом светском рату.

100-годишњица победе, коју славимо 2018. године, јединствена је прилика за исправљање ове неправде и најадекватнији повод за подизање споменика.

Ђорђе Ђока Јовановић припадао је првој генерацији српских вајара, чије је дело имало пионирски карактер, али који је супротно оној народној да се „први мачићи у воду бацају“, за собом оставио величанствено стваралаштво и незаобилазне симболе појединих градова. Крушевац је незамислив без  Споменика косовским јунацима, Београд без споменика Вуку Караџићу, војводи Вуку и Јосифу Панчићу, Пожаревац без споменика кнезу Милошу, а Сремски Карловци без Ђокиног споменика Бранку Радичевићу. Једна од занимљивости Јовановићевог стваралаштва јесте представљање Србије у лику жене. На три места он је Србију представљао у лику младе жене са ловоровим венцем победнице на глави. На Споменику косовским јунацима у Крушевцу она је приказана у седећем ставу са мачем у једној и венцем у другој руци (Србија победница) , у здању Народне банке у Београду извајано је њено попрсје (Србија), а 1900. или 1901. године по наруџбини Удружења почасних конзула Краљевине Србије Ђорђе Јовановић је извајао скулптуру која се у неким каталозима назива Велика Србија, а у некима само Србија. Скулптура приказује младу жену у стојећем ставу свечано одевену са ловоровим венцем победнице на глави (истог лика као и две претходне), како у левој руци држи заставу Србије, а у десној високо подигнутој круну; док јој уз скуте леве ноге стоји двоглави орао. Само незнање може погрешно да представи симболику ове скулптуре, па тако долазимо до тога да се круна тумачи само као симбол краљевине иако је она у хералдици симбол државне независности (подсећам да се из тог разлога круна налази на грбу Србије иако је она република). Бурна времена наше прошлости учинила су да је ова скулптура, која се налазила у Војно-техничком заводу у Крагујевцу нестала. Тек након Великог рата, 1928. године Јовановић је за декорисање куполе на здању Министарства финансија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Београду (данашња зграда Владе Србије) израдио нову скулптуру сличну несталој и назвао је Југославија; на њој није било заставе ни двоглавог орла, а након 1944. круна у десној руци замењена је бакљом.

Обнављањем ове величанствене скулптуре и њеним постављањем на новом кружном току на улазу у Ужице град би добио јединствен споменик којим обележава 100-годишњицу победе у Великом рату и једну врсту новог симбола, који ће подсећати на величину подвига наших предака и време у коме је Србија била не само велика, него највећа. Биће то споменик борби, подвигу и победи Србије и Ужичана који су томе допринели жртвујући оно највредније што су имали, своје животе али и споменик Српкињи, мајци, жени и сестри, оној која је родила хероје и оној која је после рата обновила нашу нацију.

 

План прања улица

План прања улица у дневној смени

Прва група

 1. Вука Караџића
 2. Лазара Мутапе
 3. Малише Атанацковића
 4. Кеј 1300 каплара
 5. Кнеза Лазара (други део)
 6. Међај
 7. Михаила Пупина
 8. Плато Железничке станице
 9. Немањина (од Споменика незнаном јунаку)
 10. Паркинзи код Аутобуске и Железничке станице

Друга група

 1. Јована Стерије Поповића
 2. Јоакима Вујића
 3. Хероја Јерковића
 4. Милоша Обреновића
 5. Норвешких интернираца

План прања улица у ноћној смени

Прва група

1. Јована Дучића
2. Кнегиње Љубице
3. Југ Богданова (доњи део)
4. Видовданска
5. Косовска
6. Љубе Стојановића
7. Петра Ћеловића (горњи део)
8. Марије М. Магазиновић
9. Краља Петра I (Росуље – Петра Ћеловића)
10. Арсенија Чарнојевића
11. Ратарска

Друга група

1. Миливоја Марића
2. Хероја Дејовића
3. Браће Чолић
4. Радише Бугариновића
5. Александра Вучковића
6. Мајке Јевросиме, део
7. Ада
8. Орловац