Потписан меморандум са Кинезима за аутопут Пожега-Бољари

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, потписала је са кинеском компанијом “Чајна комјуникејшен констракшен компани” (ЦЦЦЦ) Меморандум о разумевању о сарадњи на пројекту ауто-пута Пожега-Бољаре.

Михајловићева је рекла да је суштина Меморандума израда пројектне документације, чија вредност износи најмање 50 милиона евра, и да је договорено да ће на пројекту радити кинеска компанија заједно са српским пројектантима.

“То је грађевински најтежа деоница на Коридору 11, дуга 107 километара, која је значајна не само због путничког, већ и због теретног саобраћаја. Вредност изградње овог ауто-пута процењена је на више од 1,5 милијарди евра, а кинеска страна ће понудити различите начине финансирања изградње”, рекла је Михајловићева новинарима након потписивања.

Она је подсетила да је у мају 2017. у Пекингу, у присуству преседника Србије и председника Кине, потписан Меморандум о сарадњи на изградњи две деонице Коридора 11, којим је обухваћена и деоница од Прељине до Пожеге, за коју је у новембру 2017. потписан комерцијални уговор.

“Обавештени смо да је одобрен и зајам за изградњу овог ауто-пута, у износу од 523 милиона долара, и очекујемо да ускоро буде потписан уговор, који ће бити  ратификован и у Народној скупштини. Почетком наредне грађевинске сезоне, у марту 2019. очекујемо да почну радови на ауто-путу Прељина-Пожега, чија изградња ће трајати две године”, рекла је Михајловићева.

Амбасадор Манчанг, који је присуствовао потписивању, рекао је да Србија има највише пројеката са Кином у оквиру механизма сарадње Кине и 16 земаља централне и источне Европе, а да је више од половине пројеката које Кина и Србија реализују у ресору потпредседнице Михајловић. “ЦЦЦЦ је велика, светски позната компанија, и верујем да ће на време и квалитетно све реализовати”, рекао је Манчанг.

Извршни председник “ЦЦЦЦ интернешенела” Ду Феи, који је у име кинеске стране потписао Меморандум, рекао је да је изградња Коридора 11 пројекат од великог значаја за Србију и да му је драго да његова компанија има прилику да ради на том послу.

Обавештење о измењеном ценовнику услуга паркирања у Јавној гаражи

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да су на одржаној седници Градског већа усвојене измене ценовника у делу паркирања у Јавној гаражи за физичка лица где је извршено умањење постојеће цене за 30%. Тако сада месец дана паркирања у Јавној гаражи кошта 4.000 уместо досадашњих 5.750 динара, док ће они који се одлуче за тромесечни најам плаћати 10.500 динара уместо 14.750.

Због радова на санирању одрона у кањону Ђетиње забрањено кретање

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане да је и даље на снази забрана кретања у кањону реке Ђетиње.

У суботу 31.03.2018. године почињу радови на додатном санирању стене у кањону који ће трајати наредних 7 дана.

Замена азбестних цеви у Соколској улици

У току су радови на реконструкцији Соколске улице у Севојну. Према речима Душка Љујића, директора ЈКП Водовод, овом реконструкцијом је предвиђена замена водоводне мреже, односно главног вода који је од азбеста али и замена свих појединачних прикључака.

Реконструкција водоводне мреже у Соколској улици у Севојну

“По плану и програму Водовода за 2018. годину планирана је замена водоводних линија и прикључака у Соколској улици у дужини око 1000 метара. До сада је урађено око 150 метара главне водоводне линије пречника Ø 100, а радимо тако да што мање ометамо грађане и не реметимо саобраћај. Након постављања главних линија радићемо појединачне прикључке, а тек пошто завршимо све ове радове укинућемо стару линију и активирати новопостављену линију”, рекао је Љујић.

Реконструкција водоводне мреже у Соколској улици у Севојну

“У овој улици смо годинама имали проблеме са пуцањем цеви, нарочито зими. На овај начин решавамо дугогодишњи проблем”, рекао је Мирољуб Ћировић мештанин Соколске улице.

Реконструкција водоводне мреже у Соколској улици у Севојну

Укупна вредност радова на реконструкцији Соколске улице је око 9 милиона динара од којих је 6,5 милиона вредност радова везаних за замену водоводних линија а остатак средстава је намењен за реконструкцију коловоза.

Рок за завршетак радова на реконструкцији водовода је 60 дана, након чега следе асфалтерски радови.

Јавна набавка – Набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице

Град Ужице
Градоначелник
Комисија за јавну набавку
II Број 404-54/18
29.03.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Уговора о донацији потписаног 22.02.2018. између Града Ужица и Амбасаде Јапана у Републици Србији и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке II Број 404-54/18 од 29.03.2018. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДОНАЧЕЛНИК

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице- Градоначелник Град Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке:Отворени поступак јавна набавке добара по партијама:

Партија 1. Ултразвучни апарат.
Партија 2. Интраорални РТГ апарат.
Партија 3. Санитетско возило са пратећом опремом.

 1. Врста предмета: добра.
 2. Предмет јавне набавке: Набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице.

Назив и ознака из општег речника набавке:

33124120-2 – Ултаразвучни дијагностички уређаји
33111500-6 – Рендгенски уређаји за зубарство
34114121-3 – Санитетска возила

 1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
 3. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује у складу са чланом  Закона о јавним набавкама дефинисаним конкурсном документацијом.
 4. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку опреме за потрбе Дома здравља Ужице, ЈН  II Број 404-54/18– НЕ ОТВАРАТИ. Образац понуде за сваку партију мора бити у засебној коверти са јасном назнаком ПАРТИЈЕ на коју се понуда односи.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 30.04.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 30.04. године до 12,00 часова часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 15 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту www.uzice.rs у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Заинтересовано лице може путем мејла тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде уколико мејл стигне радним даном после 15 часова, сматра се да је стигао првог наредног радног дана.
 7. Лица за контакт су:

Александар Тасић, aleksandar.tasic@uzice.rs,

Вера Вукосављевић, дипл. Правник vera.vukosavljevic@uzice.rs,

Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs

Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II број 021-28/17
Датум:29.03.2018.године
У ж и ц е

 

            На основу члана 100. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст) а у вези тачке 17.1.2. Локалног антикорупцијског плана града Ужица, који је Скупштина града Ужица усвојила Одлуком I број 021-26/17 од 12.10.2017.године, градоначелник града Ужица, доноси

 РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању једног члана Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

I РАЗРЕШАВА СЕ

Петар Тодосијевић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање филијала Ужице, представник Републичког органа на територији града Ужица

II ИМЕНУЈЕ СЕ

Зорица Милошевић, директорка Националне службе за запошљавање – Филијала Ужице.

III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на званичном сајту града Ужица и ”Службеном листу града Ужица”.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Немања Нешић

Међународни музички фестивал за децу „Љубав наша је планета“

Mеђународни музички фестивал за децу, под називом „Љубав наша је планета“, почиње у недељу, 01. априла од 19 часова у Народном позоришту Ужице. Организатор фестивала је ужичко удружење Лира.

План прања улица

У плану је пролећно прање следећих улица:

 1. Курсулина
 2. Васе Пелагића
 3. Милована Глишића
 4. Хаџи Мелентијева
 5. Двориште О.Ш. “Нада Матић”
 6. Браће Чолић
 7. А. Вучковића – Б. Чолић
 8. Р. Бугариновића
 9. М. Марића (наставак)

Послови сакупљања и одвожења ризле вршиће се у Крчагову.

У недељу је у плану прање улица :

 1. Момчила Тешића
 2. Липа
 3. Вуколе Дабића
 4. Петра Ћеловића (доњи део)
 5. Дечанска
 6. Трг партизана (доњи део)
 7. Плато Липа
 8. Ускоковића пролаз
 9. Стефановића пролаз
 10. Велики парк и паркинг код Музеја

Ради реализације плана пролећног прања улица и послова сакупљања ризле најљубазније молимо грађане да избегавају непрописно паркирање

Од првог априла летњи ред вожње градског превоза

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза да ће од недеље 01.04.2018. године, бити активан ”летњи ред вожње – школски распуст” на линијама у систему јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица. За време пролећног распуста биће укинути сви ђачки поласци.