Три генерације Ђерића у повртарству

У домаћинству Милоша Ђерића у Севојну у засеоку Младово, које се већ четири деценије успешно бави повртарством одржан је данас састанак севојничких пољопривредника са државним секретаром у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Жељком Радошевићем. Скупу на коме су теме биле субвенције и начини на које би Министарство могло пружити конкретнију и већу подршку ужичким али и севојничким воћарима, повртарима, сточарима присуствовали су и Градоначелник Ужица Тихомир Петковић са сарадницима као и представници Градске општине Севојно.

Државни секретар у Министарству пољопривреде Жељко Радошевић и градоначелник Ужица Тихомир Петковић са домаћином Милошем Ђерићем у Севојну

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић је рекао да је долазак државног секретара из Министарства пољопривреде у Севојно значајан јер су најпознатији севојнички пољопривредници који су присуствовали састанку имали прилику да у непосредном разговору са њим добију информације из прве руке о свим питањима у вези којих су имали недоумице или у вези којих нису имали праве информације.

Син Милоша Ђерића у једном од пластеника у коме узгајају лук

Један од познатијих севојничких повртара и домаћин ове посете Милош Ђерић је истакао да се ово газдинство повртарством бави генерацијски те да овде већ трећа генерација Ђерића узгаја повртарске културе.

Домаћинство Ђерића до сада није користило ни градске ни републичке субвенције али по речима Ђерића ове године свакако намеравају да конкуришу и код Града и код Министарства за средства намењена за семена, ђубриво, хемију затим фолије и системе за заливање али и машине које треба зановити.

Државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Жељко Радошевић

Државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Жељко Радошевић је истакао да је веома битно то што је локална самоуправа препознала пољопривреду као веома важну грану привреде за нашу земљу и да је на овом састанку који је био изузетно квалитетан омогућено пољопривредницима да сазнају све оно што их је интересовало а у надлежности је Министарства пољопривреде и нагласио да ће и ове године Министарство обратити пажњу на младе пољопривреднике чије ће пројекте субвенционисати.

Радошевић је рекао да је министарство пољопривреде у протеклој години имало неколико мера које су у потпуности погодиле циљ, а да је најбоља међу њима мера подршке младим пољопривредницима где је одобрено 667 захтева и издвојено готово 460 милиона динара.

„То је једина мера у министарству за коју се средства дају унапред, подразумева 75 одсто учешћа државе и верујем да ће ове године имати још веће интересовање, издвојили смо и доста више средстава“, рекао је Радошевић и додао да је исто тако популарна прошлогодишња мера субвенционисања трактора воћара, која је, како каже секретар, превазишла сва очекивања и за коју је поднето око 2300 захтева, одобрено око 1400, а већ исплаћено око 1200.

„Ту смо премашили предвиђена средства буџетом, али знамо да без савремене механизације не можемо очекивати напредак наше пољопривреде“, казао је Радошевић.

Севојнички пољопривредници у разговору са државним секретаром Жељком Радошевићем и руководством града Ужица

Пољопривредни произвођачи су добили конкретне одговоре и на питања о премијама за млеко које Република даје, о задругама, начину коришћења средстава из предприступних фондова за развој пољопривреде (IPARD) али о другим темама које су их интересовале.

68. седница Градског већа: Гордана Глигоријевић нови градски правобранилац

Ужице 28. фебруар: На седници Градског већа одржаној данас донето је решење о измени ценовника за услуге паркирања и одношења непрописно паркираних возила којом се регулише да дневна паркинг карта уколико се плати у року од 8 дана буде умањена за 50% и износи 500 динара.

Већници су усвојили информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из реализованих програма пословања градских јавних предузећа протекле године и донели одлуку о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи “Ужице” која предвиђа исту цену као и протекле године за боравак деце у овој установи.

Након одласка у пензију досадашњег градског правобраниоца Драгана Јосиповића Градско веће је на његово место поставило Гордану Глигоријевић која је била његов заменик у претходном периоду.

Јавна набавка- Набавка превоз и испорука јаловине

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-19/18
28.02.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII 404-19/18 од 28.02.2018. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима, Одлуке о признавању квалификације број 07-361/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-116/17 од 05.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-116/17 од 26.07.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-116/17 од 06.02.2018. године и Одлуке о признавању квалификације број 07-362/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-117/17 од 05.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-117/17 од 26.07.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-117/17 од 07.02.2018. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге
 3. Предмет јавне набавке: Набавка, превоз и испорука јаловине

    Назив и ознака из општег речника набавке: камен за насипање -14212310-6

Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије.

Партија 1 – Равни, Скржути, Никојевићи, Дрежник, Љубање

Партија 2 – Горјани, Злакуса, Крвавци, Севојно, Качер, Бела Земља, Буар

Партија 3 – Врутци, Биоска, Стапари, Волујац, Кремна, Мокра Гора, Гостиница

Партија 4 – Трнава, Каран, Рибашевина, Луново село, Дубоко

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Набавка, превоз и испорука јаловине (услуге); ЈН VIII Број 404-19/18 – НЕ ОТВАРАТИ. Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, при чему понуда мора да обухвати целокупну партију. Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 12.03.2018. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 12.03.2018. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

Апел грађанима да не убацују ужарени пепео у контејнере

Током сваке грејне сезоне ЈКП “Биоктош” се суочава са проблемом паљења контејнера жаром који се налази у пепелу.
Најљубазније молимо грађане који се греју на чврсто гориво да пепео одлажу у за то намењене судове поред контејнера, а ако их нема, да у контејнер убацују пепео у коме нема жара.
Апелујемо на инспекцијске службе, органе месних заједница, удружења грађана и све људе добрих намера да откривају и пријављују грађане који загађену животну средину, још више загађују.
За спровођење ове акције није потребан новац већ само добра воља свих грађана Ужица, како би град био чистији и лепши.

Обавештење о одбацивању захтева носиоца пројекта Рад-Рашо д.о.о.

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл. 8. и чл. 30.Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09) и чл.140. и чл.141. Закона о општем управном поступку („Сл.лист РС“, 18/16), доноси следеће:

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „Рад-Рашо“ д.о.о., ПИБ 100600885, ул. Дубоки Поток бб, Ужице,  спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Складиштење и третман неопасног отпада» који се налази на кат. парцелама бр. 10504/1,10504/2 и 10504/4 све КО Ужице, у ул. Милоша Обреновића бр.31, у насељу Крчагово, у  Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI број 50235/17 од 26.02.2018.године, да се одбија захтев носиоца пројекта „Рад-Рашо“ д.о.о., ул. Дубоки Поток бб, Ужице, за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Складиштење и третман неопасног отпада», КАО НЕОСНОВАН.

Увидом у приложену Информацију о локацији коју је издала Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица – VI број 353-18/18-02 од 25.01.2018. године за кат. парцеле бр. 10504/1, 10504/2 и 10504/4 све КО Ужице, утврђено је да се на наведеној локацији носиоца пројекта „Рад-Рашо“ д.о.о. не може одобрити складиштење и третман неопасног отпада.

Важећим урбанистичким планом на локацији комплекса који обухвата кат.парцеле бр. 10504/1, 10504/4 и део 10504/2 све КО Ужице, У Ужицу, није предвиђено складиштење и третман неопасног отпада, већ је претежна намена комерцијални садржаји Ц2 – трговина на мало, чисто занатство и услуге, пословање, а компатибилна намена – вишепородично становање.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати и ОВДЕ.

Расписан јавни позив за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

Ради подстицања очувања и обнове што већег броја фасада стамбених зграда, Град Ужице ће и ове године суфинансирати обнову фасада стамбених зграда на свом подручју по зонама, а остатак средстава до пуне вредности радова, суфинансирају станари зграда.

Од ове године Град је одлучио да суфинансира и обнову хоризонталних и вертикалних олука и фасадних опшивки (солбанци, фасадни венци и испади).

Право учешћа на конкурсу за суфинансирање обнове фасада стамбених зграда имају стамбене и стамбено – пословне зграде које су намењене за становање и састоје се од најмање пет станова као и стамбене и стамбено-пословне зграде у оквиру просторно културно- историјских целина које се суфинансирају, без обзира на број станова.

Станари ће сами расписивати тендер, спровести поступак избора најповољнијег понуђача, као и именовати надзорни орган а Град ће именовати стручно лице које ће вршити надзор над извођењем тих радова. Важно је истаћи да су стамбене зграде дужне да обезбеде средства за суфинансирање обнове фасаде у пуном износу, а  тек кад се заврши цео посао на обнови фасаде Град врши уплату средстава који је предвиђен уговором.

Град Ужице такође суфинасира објекте који су под заштитом државе и то са 80%. Поступак расписивања тендера и избор извођача спроводи Град Ужице.

Рок за подношење пријава је 60 дана од дана објављивања на званичном сајту града Ужица.

Пријавe се подносe на следећу адресу:

ГРАД УЖИЦЕ, 31000 Ужице, Улица Димитрија Туцовића 52 (за Комисију за обнову фасада стамбених зграда) или лично у пријемну канцеларију број 12 Градске управе Ужице, на истој адреси.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације од Николе Николића, на телефон број 031/590-105.

Јавни позив  за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ

 

Обавештење за грађане да редовно измире своје обавезе за услуге паркирања

ЈКП “Биоктош” обавештава да је повећана контрола наплате дневних паркинг карти које се издају у случају неплаћања у оквиру редовне цене плаћања.

Обавештавају се грађани да редовно измире своје обавезе за услуге паркирања како не бисмо били принуђени да наплату вршимо судским путем чиме се стварају знатно већи трошкови према грађанима.

 

Јавна набавка – Набавка канцеларијског материјала

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV Број 404-18/18
26.02.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV Број 404-18/18 од 26.02.2018. године,

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за послове органа града,општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: добра.
 3. Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала.
 4. Предмет јавне набавке обликован по партијама-у 3 (три ) партије.
 • Партија I – Фотокопир папир.
 • Партија II – Штампана роба.
 • Партију III-Остали канцеларијски материјал.

6.Назив и ознака из општег речника набавке: канцеларијски материјал – 30192000.

7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www. uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка канцеларијског материјала (добра): IV Број 404-18/18- НЕ ОТВАРАТИ.»

Потребно је назначити на коју се партију понуда односи.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 07.03.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 07.03.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
                                           Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

Градски штаб за ванредне ситуације: Наредних дана веома ниске температуре и обилне снежне падавине

Градски штаб за ванредне ситуације упозорава да се до  четвртка 01.03.2018. године на подручју града Ужица очекују снежне падавине и веома ниске температуре које могу угрозити функционисање саобраћаја, инфраструктуре, као и становништво, а посебно хроничне болеснике и стара лица.

Ангажовани су сви расположиви капацитети за чишћење снега на путевима и улицама и предузете мере за ангажовање додатне механизације у случају потребе.

Веома ниске температуре доводе до тога да посута со нема одговарајуће дејство па је на путевима и улицама могуће задржавање снега и појава поледице. Градски штаб препоручује возачима да на пут не крећу без преке потребе и да обавезно користе зимску опрему. Пешаци морају бити опрезни, посебно на поплочаним површинама и пешачким прелазима.

Најављене ниске температуре могу посебно нашкодити старим лицима и хроничним болесницима па се препоручује да избегавају боравак на отвореном простору, да се  придржавају прописане терапије и упутстава лекара. Потребно је предузети мере заштите водоводних и других инсталација од замрзавања, према упутствима које су дате од стране ЈКП “Водовод”

Иако временске појаве које нас очекују нису неуобичајене за ово доба године, Градски штаб за ванредне ситуације указује да је  потребно да грађани прате упутства надлежних органа и предузимају мере у складу са њима,  као и да се без преке потребе не излажу ризицима по своје здравље и имовину. Градски штаб за ванредне ситуације и надлежне градске службе су у приправности и у наредном периоду ће пратити ситуацију и по потреби предузимати неопходне мере.