Реконструкција Улице Николе Тесле

Реконструкција Улице Николе Тесле, вредна око четири милиона динара, обухватила је изградњу потпорног зида у дужини око 40 метара, постављање ивичњака и асфалтирање 1600 м2 улице и тротоара. По речима Снежане Милутиновић, директорке ЈКП Нискоградња, и поред отежаних услова рада очекује се завршетак радова до планираног рока.

“Обзиром да је пројектом реконструкције предвиђена уградња ивичњака и изградња тротоара, измештени су стубови уличне расвете како би се обезбедио додатни простор за проширење улице”- рекао је Милоје Марић, начелник Градске управе за инфраструктуру и развој, при обиласку радова.

Јавни позив за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања породица избеглица на територији града Ужица

На основу члана 10. Правилника о раду Комисије II број 88 – 1/17 – 06 од 27.07.2017.године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

Јавни позив

за доделу средстава за набавку грађевинског материјала

намењеног побољшању услова становања породица избеглица

на територији града Ужица

 

I Опште одредбе

 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и град Ужице, обезбедили су средства за једнократне, неповратне помоћи у грађевинском материјалу, намењена побољшању услова становања избеглица.

Укупан износ средстава која су обезбеђена за ову намену је 2.750.000,00 динара, од чега град учествује са 275.000,00 динара а Комесаријат са 2.475.000,00 динара.

 

Помоћ се одобрава у максималном износу до 550.000,00 РСД по породичном домаћинству Корисника а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала исноси РСД 200.000,00 по породичном домаћинству Корисника, за завршетак започете градње, односно за довршетак градње или адаптацију непокретности којим би се иста довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 

Јавни позив се објављује на званичном сајту града Ужица и огласним таблама града Ужица и МЗ „Липа“.- повереник за избеглице Града Ужица.

 

 

II Услови за избор корисника

 

Заинтересована лица могу поднети пријаву на оглас уколико испуњавају следеће услове:

 1. избеглички статус и то:

– да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или

– да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије

(Напомена: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 

 1. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији града Ужица;

 

 1. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, или заједничкој имовини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности без терета као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

– непокретност изграђена са одобрењем за градњу или

– непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази предметна непокретност дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 3) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

 1. да непокретност из тачке 3. овог члана не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 3. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;
 4. да породично домаћинство има радно способне чланове;
 5. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
 6. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 7. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 8. да се непокретност из тачке 3. овог члана налази на територији града Ужица.

 

III Потребна документација

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси Граду, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

 

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве

(Напомена: Образац се може преузети у писарници Градске управе или МЗ ”Липа”);

 

 1. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) /Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса;

(Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

 

 1. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

 

 1. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

 

 1. Изјаву оверену код нотара да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла; Комисија проверава наводе из изјаве.

 

 1. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

– за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код нотара;

 

 1. Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код нотара којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

– Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код нотара да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

– Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код нотара да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

 

 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);

 

 1. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

 

 1. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

 

 1. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

 

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана

 

 1. За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 

 1. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

 

 1. Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу-лист непокретности не старији од месец дана у коме је Подносилац пријаве уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета и то као

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката

 1. Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

 

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 14) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

 

IV Мерила за избор корисника

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

 

 1. Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

 

 1. Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

 

 1. Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

 

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном

домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

 

 1. Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по

породичном домаћинству – 20 бодова.

 

6) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних

хигијенско – санитарних услова – 20 бодова;

 

7) Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

 

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

 

9) Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

 

10) Бруто површина непокретности чија је изградња започета, по члану породичног домаћинства:

10.1) до 15 м2 – 50 бодова

10.2) до 24 м2– 30 бодова.

Приликом примене мерила из члана 4. став 1. тачка 10) Комисија податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање који Комисији доставља технички представник са терена.

 

Приложени документи, као што су изводи из матичних књига и медицинска документација не смеју бити старији од 6 (шест) месеци.

Изјаве дате у прилогу пријаве подносилац даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

 

V Поступак за утврђивање предлога листе Корисника

 

Комисија ће у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву размотрити поднете пријаве, извршити потребне провере, по потреби затражити додатну документацију и извршити бодовање.

За пријаве које испуњавају услове врши се провера у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције.

У складу са бројем бодова Комисија ће утврдити предлог листе Корисника за доделу помоћи.

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:

 1. има већи број малолетне деце;
 2. већи број чланова породичног домаћинства;
 3. има трудну жену у породичном домаћинству;
 4. дуже борави на подручју града у оквиру ког конкурише за Помоћ;
 5. има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Листа корисника се објављује на званичном сајту града Ужица и огласним таблама Града Ужица и МЗ „Липа“.

VI Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава траје од 31.07.2017. године до 01.09.2017.године Пријава се подноси у писарници Града Ужица, канцеларија број 12, приземље зграде.

Приложена докумeнта се подносе у фотокопији.

Уколико Kомисија то затражи оригинал документа се доставља на увид.

ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ПИСАРНИЦИ, У МЗ ЛИПА И ОВДЕ

Број 88-1/17-07

Датум: 27.07.2017.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 Видоје Дрндаревић

__________________________

 

 

План прања улица

План прања улица у дневној смени

 1. Јосифа Панчића
 2. Николе Тесле
 3. Војвођанска, део
 4. Солунска
 5. Косанчићева
 6. Церска
 7. Студеничка
 8. Јакшићева
 9. Војводе Маслаћа
 10. II пролетерске
 11. Страхињића Бана, део
 12. Олге Ђуровић
 13. Царинска
 14. Жеље Ђурића
 15. Бошка Бухе
 16. Јоже Јехличке
 17. Пролаз испод железничке станице
 18. Међај поред Скале
 19. Војводе Бојовића
 20. Стазе у великом парку

План прања улица у ноћној смени

I група

 1. Николе Пашића
 2. Жичка
 3. Трг Св. Саве
 4. Краља Петра I (П. Ћеловића -Сланушка)
 5. Сланушка
 6. Обилићева
 7. Димитрија Туцовића (Доварје – Алексића мост)

II група

 1. Ристе Тешића
 2. Војводе Демира
 3. Улица Теразије
 4. Радничког батаљона, део
 5. Кнеза Лазара, први део
 6. Страхињића Бана, доњи део
 7. Омладинска
 8. Паркинг код стадиона

Светски шампион Милош Зарић на пријему код Градоначелника

Данас је у Градској кући приређен пријем у част Милоша Зарића, освајача златне медаље на недавно завршеном Светском првенству у параатлетици у Лондону. Подсећамо да је Зарић до најсајајнијег одличја у бацању копља дошао хицем од 30,83 метра.

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић је истакао захвалност Милошу Зарићу на свему што је до сада урадио за свој град, промовишући га кроз такмичења на европском и светском нивоу:

“Милош је освојио велики број медаља претходних година на европским и светским првенствима у три атлетске дисциплине којима се бави, од бацања копља и кугле до бацања диска. То је човек који је био европски првак у бацању копља, освојио две сребрне медаље на светским шампионатима у бацању копља и кугле, учествовао је на параолимпијским играма у Бразилу, али пре свега наш ужичанин који је добио низ признања међу којима је и прошлогодишње “Најбољи спортиста са инвалидитетом у Србији”. Милош је својим отвореним и оптимистичким ставом према животу инспирација за све особе са инвалидитетом у Ужицу, Србији и свету. Град Ужице је срећан што има једног таквог суграђанина и ми као Град, последњих неколико година чинимо све више да створимо услове за бољи живот ужичана са инвалидитетом, а посебно ужичана са инвалидитетом који се баве спортом”-рекао је том приликом Петковић.

Председник параолимпијског комитета Србије Зоран Мићовић је обраћајући се присутнима на пријему констатовао да је пола наше репрезентације из Ужица, и нагласио да енергија и снага којом Милош Зарић располаже мора бити усмерена ка подизању, враћању и довођењу нових соприста у параолимпијски покрет што је уједно и мисија параолипијског комитета.

Милош Зарић се током пријема захвалио на подршци коју добија од Града, на челу са Градоначелником Тихомиром Петковићем и истакао да је и поред пријема који је имао код премијерке Ане Брнабић и министра Вање Удовичић, овај у свом граду ипак испуњава срце, јер је Ужице град у коме је одрастао и у коме живи.

 

Саопштење о квалитету чесми на територији Града Ужица

На захтев Фонда за заштиту животне средине града Ужица обављено је испитивање хигијенске исправности воде са јавних чесми на територији града Ужице. Испитивања су обављена према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СРЈ 42/98), обим „А“. Јавне чесме су алтернативни објекти водоснабдевања. Водни објекти су каптаже које се не одржавају редовно, а воде су изворске -“сирове” што значи да не пролазе кроз поступке пречишћавања и дезинфекције. Имајући у виду да не постоји апсолутна безбедност коришћења воде са јавних чесама, неопходна је опрезност приликом коришћења воде за пиће.

А ) Хигијенски исправне воде за пиће су са следећих јавних чесми:

1. Јавна чесма у Царинској улици
2. Видића чесма у Ади Ужице
3. Јавна чесма у Ратарској улици
4. Жунића чесма Скржути
5. Јавна чесма код Шарганског тунела

Хигијенски исправне воде на чесмама нису сигуран показатељ здравствено безбедног коришћења јер испитиване јавне чесме нису редовно контролисане. Вода са ових чесми може се користити за припремање хране а за пиће након прокувавања (10 минута вода кључа).

Б) Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта су са следећих
јавних чесми:

1. Бисер вода у Крчагову
2. Јавна чесма Јованова вода у Врелима
3. Јавна чесма Јовановац у Ади
4. Јавна чесма испод Потпећке пећине
5. Јавна чесма Биоска
6. Јавна чесма Панића Кремна
7. Спомен чесма на Ћеловини-Партизанска чесма Мендино брдо
8. Јавна чесма Грозничавац Ужице
9. Јавна чесма Зуковина Ужице
10. Бадањ чесма Херцеговачка улицаУжице
11. Јованова вода Јелова Гора Ужице (поновном анализом утврђено да је вода исправна за пиће)
12. Десанкина чесма на Чаковини-Ужице
13. Јавна чесма на Белим водама
14. Јавна чесма Апотекара Суботића на Пори
15. Јавна чесма Камено корито-Ужице
16. Цокалина чесма у Солунској –Ужице
17. Велика чесма у Таковској улици Ужице
18. Савића чесма у Скржутима
19. Јавна чесма Равни
20. Јавна чесма Спаловића Ужице
21. Јавна чесма Каран
22. Јавна чесма у Крвавцима код школе
23. Олгина чесма Ужице
24. Јавна чесма посвећена Петру Барјактаревићу у Шаргану
25. Јавна чесма у Збојштици

Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта је вода за пиће која није здравствено безбедна за коришћење и може се користити у ванредним околностима али искључиво након прокувавања (10 минута вода кључа) за припремање хране и за пиће.

В) Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког и физичко- хемијског
аспекта су са следећих јавних чесми:

1.Крсманова чесма у Војвођанској ул. Ужице
2. Јавна чесма Слануша (доња цев)Ужице
3. Јавна чесма Кука Ужице

Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког и физичко- хемијског аспекта је вода за пиће која се не може користити за пиће. Јавне чесме са хигијенски неисправном водом морају бити видно обележене са таблом «вода није за пиће». Редовно се контролишу и безбедне су за коришћење јавне чесме прикључене на градски водовод.

Јавне чесме прикључене на градски водовод су:

1. Суботића чесма – ул. Београдска
2. Чесма на Ракијској пијаци- Чесма пекарско-механског еснафа
3. Чесма код цркве
4. Чесма у малом парку- Чесма опанчарског еснафа
5. Чесма на Слануши- Чесма Трговинско-занатског еснафа
6. Велчића чесма код «Стојића дућана»
7. Јавна чесма на Цветном тргу
8. Јавна чесма на плажи

Дана:25.07.2017.                                                                                                                                                                                                                           Завод за јавно здравље Ужице

У понедељак радови на асфалтирању дела Улице Николе Тесле

У понедељак, 31.07.2017.године ЈКП “Нискоградња” Ужице изводи радове на асфалтирању дела Улице Николе Тесле. Улица ће бити затворена за саобраћај од 06,00 до 18,00 часова.

Грађани могу користити алтернативне путне правце:

 • Никола Тесла – Јосиф Панчић – Југ Богданова

У случају ранијег завршетка радова на асфалтирању улице, саобраћај ће бити пуштен без посебне најаве.

Ужице богатије за још један уметнички центар

Ове године Ужице је постало богатије за још један уметнички центар. У простору некадашње касарне у Крчагову Удружење визуелних уметника Ужица основало је галерију Рефлектор. Група младих уметника коју предводи сликар Александар Димитријевић већ месецима ради на реконструкцији и привођењу простора намени.

Спремност Града да уступи девастиран простор групи младих ентузијаста већ има позитивне резултате, одржане су две изложбе, велики део радова на реконструкцији је завршен, а уметници и публика су добили нови центар окупљања.

“Градско руководство је препознало идеју Удружења као изузетно квалитетну и на овај корак смо се одлучили из разлога што тиме решавамо и потребе уметника али и спречавамо даље пропадање зграде касарне. Зграда је, осим што је била изложена зубу времена, протеклих година била на мети вандала, који су проваљивали у њу, ломили све што нађу, скидали радијаторе, чупали каблове, разбијали прозоре и врата…На овај начин ће зграда бити оплемењена, коришћена и заштићена од обесника. Град овим потезом није одустао од раније намере да тај објекат буде део будућег ужичког универзитета, решења о коришћењу су привремена, а ту је и спрат о чијој намени тек треба да се одлучи.

Уметници сопственим снагама уређују унутрашњост зграде, па све што уложе Град им рачуна као компезацију за кирију која је скромна. У наредном периоду Град планира да уреди парк испред зграде бивше касарне а обзиром да зграда још увек није под заштитом државе и да је у току процедура да се заштити, за евентуалне радове на санацији оронуле фасаде треба обезбедити сагласност стручњака. У том правцу, знатно нам отежава посао и чињеница да војска при одласку из касарне није оставила никакву грађевинску документацију о објекту и инсталацијама, па сада једна чланица Удружења визуелних уметника, архитекта по струци, ради на изради те документације која је основа за даље активности везане за саму зграду” – рекао је члан Градског већа за друштвене делатности Петар Благојевић.

Од првог дана уметници су се суочили са озбиљним изазовима, зграда је била запуштена, водоводне, канализационе и електричне инсталације су пропале, прокишњавао је кров, влага дизала паркете, све је изгледало немогуће. За сређивање простора које изводе сами уметници удружење је брзо успело да добије подршку локалних предузетника и корак по корак радило на оспособљавању простора. У овој акцији свако је помогао онако како може, неко је поклонио производ, неко рад, неко своје услуге.

Уговором са Градом, Удружење је узело у закуп простор у старој касарни на пет година. У  наредних месец дана очекује се прикључак воде који је предуслов за решавање проблема са канализацијом. Остало је још отворено и питање грејања током зимског периода, након чега би највећи инфраструктурни изазови били превазиђени.

“Удружење визуелних уметника Ужице броји преко четрдесет чланова, велика  већина њих живи и ствара у Ужицу. Обзиром на велики број младих уметника који немају простор за рад у граду, а исто тако и чињеницу да се неки од њих чак нису ни познавали, родила се идеја да се оснује удружење које ће сабрати сав тај креативни потенцијал, енергију која постоји а која се мимоилази на улици у свакодневном животу. Галерија Рефлектор коју је Удружење основало је прва ванинституционална кустоско-уметничка иницијатива у Ужицу, која кроз активно учешће уметника и кустоса, нуди нов концепт деловања и успостављања сарадње са локалном заједницом. Један од приоритета галерије је креирање чврсте везе између уметничке сцене и најразличитијих друштвених група” – речи су Александра Димитријевића председника Удружења визуелних уметника Ужице.

Прилику да се први представи у галерији имао је фотограф Драган Петровић, који је некада у истој касарни служио војску. Фотографски концепт којим се представио никада до сада није био приказиван па је публика имала премијеру. У време Драганове изложбе галерија није имала електричну енергију, али уметнике то није спречило да релизују овај важан пројекат. Прво светло је засијало тек на другој изложби која се остварила кроз сарадњу са немачком уметницом и кустоскињом Анук Миладиновић. На групној изложби  Borderland esc, публика је била у прилици да се упозна са радом уметника из Немачке, Аустрије, Швајцарске, Холандије, Црне Горе и Србије. Цео пројекат био је подељен у два простора Градској галерији и галерији Рефлектор.

Прво свечано отварање простора за јавност са изложбом под називом „Доба обнове“, публика ће имати прилику да посети у понедељак 31. јула у 20 часова. На изложби ће бити представљено преко двадесет уметника из Ужица, Србије али и из света.

До краја излагачке сезоне, између осталих у галерији ће се представити уметница из Аустралије Татјана Есте са инсталацијама и цртежима, биће премијерна промоција фото-књиге уз изложбу фотографија Игора Чока која је резултат нове сарадње између галерије и Београдског месеца фотографије, а ишчекује се и презентација пројекта уметнице Данице Караичић која је на резиденцијални боравак Удружења визуелних уметника Ужица дошла из Аустралије.

Удружење планира проширење деловања са визелне и на остале уметничке области, па се у скоријем периоду очекују први пројекти у том смеру.

Поред Града Ужица, у реконструкцију  простора укључили су се и ђаци Техничке  школе Радоје Љубичић. Док су ђаци радили у оквиру практичне наставе, за храну су се побринули пекаре Добро јутро и Blue moon. Потребне алате и материјале за грађевинске послове  обезбедили су  Матица, Нови оков, Дрина Копаоник, Enteco, гвожђаре Цвеле и Технометал Б, BM Invest Group, Valvolin,  Агропромет, Керамика Атриа, Дис Агроопрема, Златибор градња, агенција Бест, Гранит плус, Кадињача, Пуна кућа, Металмонт… Опремање галерије помогли су: Атлас, Капедунум, Текстил, Хотел Палисад, GMT Company,  Зип Универ, Unico, Пулсар и Теразије. Ресторан Александар изашао је у сусрет обезбеђивањем кетеринга на изложбама. Спонзор је и Агенција Призма која свој допринос пројекту даје кроз бесплатне књиговодствене услуге. Целом пројекту придружили су се и појединци без којих ништа од овога не би било оствариво: Милија Жунић, Чавић Дејан, Александар Николић, Срђан Пауновић и Милош Цветић.

Промењен режим саобраћаја на гробљу “Доварје”

ЈКП “Биоктош” обавештава да је промењен режим саобраћаја на гробљу “Доварје”. Улица Доварје, која води од Милоша Обреновића ка капели je једносмерна. Излазак са гробља је у улицу Ристе Тешића.

 

План прања улица

План прања улица у дневној смени

 • Шумадијска
 • Кнеза Михаила
 • Курсулина
 • Хаџи Мелентијева
 • Милована Глишића
 • Војвођанска, други део
 • Краља Петра I (Росуље – Ужичке републике)
 • Југ Богданова, део

 

План прања улица у ноћној смени

I група

 • Николе Пашића
 • Жичка
 • Трг Светог Саве
 • Краља Петра I, део (Петра Ћеловића – Слануше)
 • Сланушка
 • Обилићева
 • Димитрија Туцовића, од Доварја до РК “Прогрес”

II група

 • Николе Пашића
 • Жичка
 • Трг Светог Саве
 • Краља Петра I, део (Петра Ћеловића – Слануше)
 • Сланушка
 • Обилићева
 • Димитрија Туцовића, од Доварја до РК “Прогрес”