16. седница Скупштине
31/08/2017

16. седница Скупштине

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-52/17
Датум: 30.08.2017. године
У ж и ц е

 

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица  ( ”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 32. став 2. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 45/14-пречишћен текст) САЗИВАМ

16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 Седница ће се одржати 06. септембар (среда) 2017. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

Председник Скупштине

Бранислав Митровић

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ХОТЕЛА «ТУРИСТ» НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "БИОКТОШ" ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и ЈКП ''Биоктош''. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и ЈКП ''Градска топлана Ужице''. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ДУБОКО" ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и ЈКП ''Дубоко''. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "СТАН" ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и ЈП ''Стан''. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и Градски културни центар. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ И ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ПРОСТОРУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА ДО 2020. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ (поступак озакоњења објеката): - ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛE БРОЈ 4454 КО УЖИЦЕ - ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛE БРОЈ 2450 КО УЖИЦЕ - ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 615 КО УЖИЦЕ - ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛE БРОЈ 4715 КО УЖИЦЕ - ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛE БРОЈ 2391/2 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО БЕЗ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СЕВОЈНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ОТУЂЕЊА ДЕЛА КАТАТСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4711 КО УЖИЦЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће - Напомена: Елаборат достављен одборничким групама у штампаној форми
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
ИНФОРМАЦИЈА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИНФОРМАЦИЈА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ТРИ ГАРАЖНА МЕСТА У СЕВОЈНУ
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ